Gå videre til innhold
Teamet som skal bistå Bufdir: Marte Grevsgard (EGGS), Ola Grønning (Sopra Steria), Hanna Øfsti (EGGS), Mikkel Walbækken (Sopra Steria), Julie Parisi (EGGS) Einar Lukestuen (EGGS). Anita Steinstad (EGGS) og Ingrid Fløgstad (EGGS) var ikke tilstede.
Teamet som skal bistå Bufdir: Marte Grevsgard (EGGS), Ola Grønning (Sopra Steria), Hanna Øfsti (EGGS), Mikkel Walbækken (Sopra Steria), Julie Parisi (EGGS) Einar Lukestuen (EGGS). Anita Steinstad (EGGS) og Ingrid Fløgstad (EGGS) var ikke tilstede.

Pressemelding -

Skal hjelpe ofre for vold i hjemmet

EGGS og Sopra Steria har vunnet et viktig offentlig innovasjonsprosjekt i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Innovasjonsprosjektet «Tiltaksoppfølging ved vold mot voksne i sårbare livssituasjoner» skal hjelpe offentlige ansatte med å tilby de beste tjenestene for voldsofre.

- Vi ser frem til å samarbeide med EGGS og Sopra Steria om et viktig prosjekt, sier John-Ingvard Kristiansen, spesialrådgiver i Bufdir, og fortsetter:

- Teamet vil gi oss viktig kompetanse og styrke vårt arbeid med å finne riktig tilnærming for voksne i sårbare livssituasjoner som også blir utsatt for vold. Å få rett hjelp til rett tid er viktig for sosial tillit, økt trygghet og bedre livskvalitet for overgrepsofferet.

Borgersentrisk innovasjon
EGGS har overordnet ansvar for prosjektet og vil lede med sin kompetanse på offentlig tjenesteinnovasjon, og Sopra Steria skal støtte med kompetanse innen offentlig forvaltning og gevinstrealisering. Innovasjonssatsingen er finansiert med støtte fra det offentlige innovasjonsprogrammet Stimulab og vil pågå fra januar til september 2023.

Anita Steinstad, Lead Service Designer i EGGS Bergen, sier at de er svært glade for å kunne bidra til å løse en såkalt samfunnsfloke som dette:

- Det gir stor mening å kunne hjelpe ofrene. Mennesker som er i en sårbar livssituasjon, og som også opplever vold, er prisgitt hjelp fra det offentlige for å unnslippe en uutholdelig situasjon, sier hun.

Steinstad skal lede teamet fra EGGS og Sopra Steria. EGGS vil bruke tjeneste- og systemdesign som tilnærming til å forstå brukerne, tjenestene og kompleksiteten i systemet, og deretter kreativt omsette dette til borgersentrisk offentlig innovasjon.

Vold mot voksne i sårbare livssituasjoner er et folkehelseproblem
Ola Grønning, Senior Manager, og Mikkel Walbækken, Consulting Manager, begge fra Sopra Steria, vil støtte teamet med kompetanse innen offentlig forvaltning og gevinstrealisering.

Walbækken sier at Sopra Steria nå tar i bruk nye måter å jobbe på:

- Nettopp det å integrere kompetansen vår med EGGS sin tilnærming til innovasjon i offentlig sektor, gjør at vi er svært rustet for å lykkes med dette prosjektet. Vi er et sterkt team som samarbeider om et vanskelig samfunnsproblem, sier han.

Ifølge Bufdir er vold, overgrep og omsorgssvikt mot voksne i sårbare situasjoner et alvorlig folkehelseproblem. Det påvirker mennesker negativt på fysiske, mentale og sosiale måter. Dessuten har det en betydelig negativ innvirkning på samfunnet, med vidtrekkende konsekvenser knyttet til det norske folkehelse- og velferdssystemet, arbeidsledighet og økonomi.

Skal forbedre livskvaliteten
Det er en kompleks oppgave for det offentlige å identifisere de beste og mest hensiktsmessige tjenestene for å hjelpe en person i en sårbar situasjon som er utsatt for vold. En sårbar livssituasjon kan være å lide av alvorlig sykdom, høy alder, avhengighet eller enhver form for funksjonshemming.

Det offentlige systemet er komplekst, og det kan være krevende å identifisere tilgjengelige tjenester og hvor man best kan henvise den som trenger det. I tillegg gjør den sammensatte konteksten, med sykdom, funksjonshemninger eller andre problemstillinger, som ofte omgir voldsofferet, oppgaven enda mer kompleks.

Å finne en løsning for å støtte det offentlige i deres håndtering av disse situasjonene kan i betydelig grad bidra til å forbedre livskvaliteten for den voldsutsatte.

Et samarbeid mellom EGGS, Sopra Steria og offentlige institusjoner

I dette Stimulab-prosjektet er Bufdir oppdragsgiver, men vil samarbeide med følgende institusjoner:

  • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
  • Helsedirektoratet
  • Politidirektoratet
  • De regionale ressurssentrene for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Vest)
  • Flere norske kommuner

Om Stimulab

Gjennom Stimulab skal Digitaliseringsdirektoratet og DOGA stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv. Stimulab støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne.

Emner


Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, og har de siste fem årene blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap.

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Sopra Steria har 47 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 4,7 milliarder i 2021.

I Norge sørger 2400 medarbeidere for en årlig omsetning på over 3 milliarder kroner i 2021.

I Norge har Sopra Steria kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Drammen, Bergen, Kristiansand og Tromsø.

Kontakter

Kristin Blix-Elton

Kristin Blix-Elton

Pressekontakt Markeds- og kommunikasjonsdirektør Marked- og kommunikasjon +47 970 28 616

Sopra Steria
Biskop Gunnerus' gate 14A
0185 OSLO
Norge